Author: auviet

Gạch KIS 80×80 K800102

0.0 00 Khuyến nghị: Khi ốp, lát Gạch KIS 80 x 80 K800102  khách hàng nên dùng ke để chia đều các mạch gạch. Nên sử dụng bột chít mạch ( keo…

Gạch KIS 80×80 K80020B

0.0 00 Khuyến nghị: Khi ốp, lát Gạch KIS 80 x 80 K80020B   khách hàng nên dùng ke để chia đều các mạch gạch. Nên sử dụng bột chít mạch ( keo…

Gạch KIS 80×80 PCY80S05

0.0 00 Khuyến nghị: Khi ốp, lát Gạch KIS 80 x 80 PCY80S05  khách hàng nên dùng ke để chia đều các mạch gạch. Nên sử dụng bột chít mạch ( keo chít…

Gạch KIS 80×80 K80037E_PA

0.0 00 Khuyến nghị: Khi ốp, lát Gạch KIS 80 x 80 K80037E_PA  khách hàng nên dùng ke để chia đều các mạch gạch. Nên sử dụng bột chít mạch ( keo chít…

Gạch KIS 80×80 K80036A_PA

0.0 00 Khuyến nghị: Khi ốp, lát Gạch KIS 80 x 80 K80036A_PA  khách hàng nên dùng ke để chia đều các mạch gạch. Nên sử dụng bột chít mạch ( keo chít…

Gạch KIS 80×80 K80037F_PA

0.0 00 Khuyến nghị: Khi ốp, lát Gạch KIS 80 x 80 K80037F_PA  khách hàng nên dùng ke để chia đều các mạch gạch. Nên sử dụng bột chít mạch ( keo chít…

Gạch KIS 20 x 50 TL5201K

0.0 00 Khuyến nghị: Khi ốp, lát Gạch KIS 20 x 50  TL5201K  khách hàng nên dùng ke để chia đều các mạch gạch. Nên sử dụng bột chít mạch ( keo…

Gạch KIS 20 x 50 KH5203C

0.0 00 Khuyến nghị: Khi ốp, lát Gạch KIS 20 x 50  KH5203C  khách hàng nên dùng ke để chia đều các mạch gạch. Nên sử dụng bột chít mạch ( keo…